Nikos Kazantzakis
You do miracles if you concentrate your mind on one thing and one thing only.
Nikos Kazantzakis
QuoteNova.net
Share this page:

Nikos Kazantzakis


Inexperience loves to preach.

Nikos KazantzakisNikos Kazantzakis

Greek writer

February 18th, 1883 - October 26th, 1957